Algemene voorwaarden en bepalingen Atelier / Angelique van Dalfsen 2024


Inschrijven per semester

Inschrijven is mogelijk d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, dan wel door het invullen en opsturen van de online, digitale inschrijfpagina. Door ondertekening en/of onlineverzending van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Annuleren van een inschrijving

Annulering van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Annulering is niet meer mogelijk nadat u de schriftelijke, dan wel elektronische bevestiging van plaatsing voor de lessen heeft ontvangen. Uitschrijven kan zoals vermeld onder "restitutie lesgeld".

Betaling

Bij de bevestiging/factuur waarin vermeld staat dat de cursus doorgaat, staat het rekeningnummer, waarnaar u het lesgeld over kunt maken. 7 dagen voor aanvang van de lessen dient het lesgeld bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van Atelier/Angelique van Dalfsen. Als niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting wordt de inning van de openstaande factuurbedragen verhoogd met  incassokosten, na aanmaningen en ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen. Bij een betalingsachterstand worden nieuwe inschrijvingen niet in behandeling genomen. Ook kan u de toegang tot de lessen worden ontzegd. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg met de docent.

Restitutie lesgeld

Tussentijds uitschrijven bij lessen leidt niet tot restitutie van lesgeld.

Bekendmaking verhindering of ziekte docent

Bij verhindering van de docent wordt de klant vooraf door de docent geinformeerd en wordt een vervangend lesmoment afgesproken.

Verhindering of ziekte cursist

Verhindering of ziekte van de cursist geeft geen recht op restitutie van lesgeld. U kunt alleen een les inhalen op een andere dan uw reguliere lesochtend of middag van hetzelfde semester mits er een andere lesgroep is en er nog plek is.

overige bepalingen


Wijzigingen in het aanbod

De docent heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling het betreffende lesochtend/middag te annuleren.

Aansprakelijkheid

De docent is niet aansprakelijk voor diefstal van schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisiten. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd d.m.v. een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursisten en de doncent is het Nederlands recht van toepassing.

Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de docent.

Workshops


Bij afmelding, uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop, van 1 of meerdere deelnemers zal het volledige deelnamebedrag van de afgemelde personen gerestitueerd worden, met als ondergrens het minimum aantal deelnemers zoals vermeld op het aanmeldingsformulier voor workshops. Indien door annulering het aantal deelnemende personen onder de minimumgrens is gekomen, dient altijd voor het minimum aantal deelnemers betaald te worden.

Bij afmeldingen of annulering van de workshop binnen 48 uur voor aanvang van de workshop wordt er geen restitutie verleend.